Συμμόρφωση GDPR

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ημερομηνία: ............................. 

 Ο κάτωθι υπογράφων............................................................................................................................με ΑΦΜ ........................................ καλούμενος στη συνέχεια «Υποκείμενο των δεδομένων», σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), δηλώνω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι αφού ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία « ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ» , που εδρεύει στα Μαζαρακάτα Κεφαλονιάς, οδός Μελισσόπετρας αρ. 11, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, καλούμενη στη συνέχεια «Επιχείρηση» δίνω με την παρούσα τη συγκατάθεσή μου για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών τις οποίες ενδιαφέρομαι να λάβω ή έχω ήδη λάβει από εσάς ακόμη και με αυτοματοποιημένα μέσα όπως π.χ. μέσω τηλεφώνου, SMS, MMS, FAX, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου.


o Συναινώ             o Δεν Συναινώ 


2. Προώθηση των προσωπικών μου δεδομένων σε τρίτους/ομάδες τρίτων, όπως ενδεικτικά προμηθευτές μηχανημάτων-εξαρτημάτων, συνεργαζόμενα με την επιχείρηση πρόσωπα και εταιρείες, με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της επιχείρησης. 

o Συναινώ              o Δεν Συναινώ

3. Τη διαμόρφωση προφίλ και με ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τη συμπεριφορά και τις καταναλωτικές μου συνήθειες με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας την αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση των αιτημάτων μου καθώς και την αποστολή ερωτηματολογίων ικανοποίησης και αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών της «επιχείρησης».

o Συναινώ          o Δεν Συναινώ


4. Την καταχώρηση και τήρηση των προσωπικών μου δεδομένων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της «επιχείρησης» καθώς και των ασφαλιστικών συμβάσεων που καταρτίσθηκαν για λογαριασμό μου με πρόσβαση αποκλειστικά από τους υπεύθυνους της «επιχείρησης» και κατά περίπτωση του εκάστοτε συνεργάτη-ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

o Συναινώ            o Δεν Συναινώ


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Ο κάτωθι υπογράφων......................................................................................................................................με ΑΦΜ ........................................ σύμφωνα με το άρθρο 9.2α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), έχοντας διαβάσει τη δήλωση Προστασίας Απορρήτου παρέχω ρητά και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα δεδομένα) για τους σκοπούς της σύμβασης συντήρησης ή/και εγκατάστασης ανελκυστήρα.


o Συναινώ              o Δεν Συναινώ

Επισημαίνεται ότι άρνηση ή ανάκληση της σχετικής συναίνεσης, ενδέχεται να καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η συναίνεση θεωρείται αποδεκτή μόνο όταν δηλωθεί θετικά στο πεδίο «Συναινώ». Αρνητικές θεωρούνται η επιλογή «Δεν Συναινώ» και η ΜΗ επιλογή

Το Υποκείμενο των δεδομένων(υπογραφή)