Πολιτική & Δέσμευση Ποιότητας

Η επιχείρηση ανελκυστήρων Αντωνόπουλος Φώτιος εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 αναφορικά με την Εγκατάσταση & Συντήρηση ανελκυστήρων.

Ο κύριος στόχος μας

Στην επιχείρηση ανελκυστήρων Αντωνόπουλος Φώτιος θέτουμε ως κύριο στόχο την εγκατάσταση και συντήρηση αξιόπιστων ανυψωτικών κατασκευών και ανελκυστήρων υψηλού́ επιπέδου, εφαρμόζοντας το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 : 2015 που πληροί́ όλες τις προδιάγραφες που προβλέπονται από́ την νομοθεσία σε ότι αφορά́ την ποιότητα και την ασφάλεια για την μελέτη, την συναρμολόγηση, την συντήρηση και επισκευή́ κατασκευών και ανυψωτικών συστημάτων.

Η επιχείρηση ανελκυστήρων Αντωνόπουλος Φώτιος δεσμεύεται να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, που εφαρμόζεται, πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, όπως προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία.

Η επιχείρηση μας, δίνει ιδιαίτερη αξία στην πιστοποίηση ποιότητας και αξιοπιστίας των ανελκυστήρων και στις υπηρεσίες της.

Στην Αντωνόπουλος Φώτιος εγγυόμαστε για την καλή κατασκευή, ποιότητα και λειτουργία όλων των προϊόντων μας. Εγγυόμαστε την πλήρη συμβατότητα και υψηλή ποιότητα των υλικών των ολοκληρωμένων πακέτων ανελκυστήρων. Ως εκ τούτου η Αντωνόπουλος Φώτιος έχει θέσει, παρακολουθεί και ανασκοπεί αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα ετησίως μέσω της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση.

H επιχείρηση αποτελείται από πλήρως τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό για τον ορθό χειρισμό και την περάτωση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται με επαγγελματισμό και ταχύτητα. Μεσώ της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλου του προσωπικού́ μας, επιτυγχάνουμε την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενώ́ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας.

Η Πολιτική της επιχείρησης που γνωστοποιείται στο εμπλεκόμενο προσωπικό και στα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και οι στόχοι της για την Ποιότητα, διατυπώνονται ως ακολούθως:

 • διαρκής βελτίωση του τρόπου εξυπηρέτησης των πελατών και η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων τους
 • συνεχής και εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων
 • βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας
 • διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • παροχή των καλύτερων ποιοτικά υπηρεσιών σε ανταγωνιστικό κόστος, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό
 • συμμόρφωση προς τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις
 • κοινοποίηση της δέσμευσης της διοίκησης στα ενδιαφερόμενα μέρη και το προσωπικό της για την εφαρμογή του τρέχοντος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • διάθεση πόρων σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εκπαίδευση του προσωπικού
 • Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών.
 • Καθιέρωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου στόχων, φροντίζοντας για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφάλιση επαρκών πόρων για την επίτευξή τους και
 • προσπάθεια εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης των κινδύνων κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών μας ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, πελατών και επισκεπτών στα σημεία όπου επιχειρεί η Επιχείρηση, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και από λοιπές απαιτήσεις που μπορεί να προέρχονται από τρίτους.

Η Διοίκηση της Αντωνόπουλος Φώτιος δεσμεύεται:

 • Για τη διαρκή εφαρμογή της νομοθεσίας και των λοιπών υποχρεώσεων συμμόρφωσης που αφορούν στη λειτουργία της , καθώς και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία.
 • Για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων, της ετήσιας ανασκόπησης από τη Διοίκηση και την ικανοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων.

Η Πολιτική Ποιότητας της επιχείρησης Αντωνόπουλος Φώτιος

• Ανασκοπείται περιοδικά - ετησίως στην Ανασκόπηση από τη Διοίκηση - έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένει σχετική και κατάλληλη για την επιχείρηση.

• Γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης, η οποία βεβαιώνεται ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κατανοητή και εφαρμόζεται.

• Είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τέλος, η πολιτική της επιχείρησης σχετικά με την υγειά και την ασφάλεια στην εργασία εστιάζεται στην(ον):

 • πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων, την ανίχνευση και την άμεση εξάλειψη των επικίνδυνων καταστάσεων που δημιουργούνται.
 • αξιολόγηση των κινδύνων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχό τους.
 • κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.
 • συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των μέσων και εγκαταστάσεων.
 • σεβασμό των νομοθετικών απαιτήσεων, των προτύπων και των εσωτερικών οδηγιών.
 • ανοικτή και διαφανής επικοινωνία και τη συνεχή και κατάλληλη εκπαίδευση για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.

                                                                                                                            Αντωνόπουλος Φώτιος