Εγγύηση Ποιότητας

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η επιχείρηση Αντωνόπουλος Φώτιος εγγυάται για την καλή κατασκευή, ποιότητα και λειτουργία του ανελκυστήρα σας για το έργο επί της οδού ................................. περιοχή .................................
Ημερομηνία έναρξης εγγύησης .................................

Η εγγύηση καλύπτει :

1. Ηλεκτρικός πίνακας και λοιπά ηλεκτρολογικά μέρη |(φωτοκύτταρα, ηλεκτρονικά υπέρβαρα πίνακες απεγκλωβισμού): 2 έτη


2. Θάλαμος: 
2.1 Μεταλλικά μέρη και λοιπές μηχανολογικές κατασκευές: 5 έτη
2.2 Ξυλεία, MDF και φορμάϊκες:1 έτος
2.3 Πατώματα :2 έτη 


3. Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας 
3.1 Μηχανικές, κινητήρας, τροχαλίες τριβής: 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου.(Πλην περιέλιξη πηνίων κινητήρα και φρένου)
3.2 Εξαρτήματα ασφαλείας (περιοριστές ταχύτητας, επικαθίσεις λαδιού, αρπάγες),τροχαλίες παρέκκλισης:2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου.
3.3 Πλαίσια ανάρτησης και αντιβάρων , βάσεις μηχανών και λοιπές μηχανολογικές κατασκευές:5 έτη 


4. Υδραυλικός ανελκυστήρας
4.1 Κινητήριος Μηχανισμός: 5 έτη (εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες η αμέλεια αφορά αποκλειστικά το δίκτυο της Δ.Ε.Η)
4.2 Μπλόκ βαλβίδων : 5 έτη 
4.3 Έμβολο-Τροχαλία εμβόλου:5 έτη 
4.4 Πλαίσιο ανάρτησης: 5 έτη 
4.5 Κομβιοδόχες: 2 έτη 
4.6 Ημιαυτόματες θύρες: 5 έτη


5. Αυτόματες πόρτες: 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου για τα μεταλλικά, για τα ηλεκτρολογικά και τα ηλεκτρονικά μέρη.
6. Συρματόσχοινα, ρόδες ολίσθησης: 2 έτη
Η Αντωνόπουλος Φ. μέσα στα παραπάνω χρονικά όρια αναλαμβάνει την αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος που έχει παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, εφόσον το ελάττωμα οφείλεται στην κατασκευή και δεν έχει προκληθεί ζημιά από κακή μεταχείριση .

Μετά την παρέλευση των παραπάνω χρονικών ορίων ουδεμία υποχρέωση αντικατάστασης υφίσταται.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

  • Οι φθορές που θα επέλθουν λόγω χτυπημάτων και διαβρώσεων, λόγω υγρασίας εξαιτίας της κακής αποθήκευσης ή χρήσης του προϊόντος καθώς τα αναλώσιμα υλικά όπως στεγανοποιητικά, λάδια, παπουτσάκια.
  • Οι ζημιές που προήλθαν από προβλήματα δικτύου παροχής ρεύματος, καιρικά φαινόμενα (κεραυνός, πλημμύρα κλπ) ή άλλους εξωγενείς παράγοντες που μπορεί που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
  • Οι θάλαμοι που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 300m από την θάλασσα, ή σε ιδιαίτερα υγρό περιβάλλον ή έχουν εκτεθεί σε βροχή ή εκτεταμένη υγρασία.
  • Η ξυλεία που έχει εκτεθεί σε υγρασία.
  • Τα φύλλα inox των πορτών και των θαλάμων δεν καλύπτονται από την εγγύηση εάν αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα.