Νομοθεσία

Νομοθεσία Ανελκυστήρων 

Ευρωπαϊκή  

 • Ευρωπαϊκή Οδηγία Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ 

• 16 Εναρμονισμένα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πρότυπα εκ των οποίων το ΕΝ81.20 αφορά στην κατασκευή & εγκατάσταση ανελκυστήρων. 

Ελληνική 

• ΦΕΚ 2604(22/12/2008) Εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία και ασφάλεια ανελκυστήρων καθώς και 

• Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το ΦΕΚ1047 (13/4/16) ενώ από την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ προκύπτει η επιβολή των προτύπων ΕΝ81.20 από 1/9/2017. 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008:

Οι νέοι Ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2/1998 (σήμανση CE) και πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Ελέγχου πριν την έναρξη της λειτουργίας τουςΟι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες οφείλουν να ελεγχθούν /πιστοποιηθούν από τον Οργανισμό Ελέγχου και να προσαρμοστούν στα μέτρα του εκσυγχρονισμού, βάσει ΦΕΚ.Επισημαίνεται ότι στο εξής όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά από κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 6 χρόνια αναλόγως χρήσης του.

  • Νομοθετικό πλαίσιο ανελκυστήρων

  • ΦΕΚ 2604/Β/2008 

  • Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες. 

  • Διορθώσεις Σφαλμάτων στην υπ' αριθμ. Φ9.2/Οικ. 26425 κοινή υπουργική απόφαση.

  • Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β' 2604) κοινής υπουργικής απόφασης "Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων".

Άρθρο 4:

 Συντήρηση

1. Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συ− ντήρηση είναι υποχρεωτική. 

2. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά δι− αστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάστα− ση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβά− νει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμ− φωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.

 3. Το πρόγραμμα για τη συντήρηση διαμορφώνεται σύμ− φωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε συνδυασμό με τις διακρίσεις του άρ− θρου 15 της παρούσας.

 4. Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να συντηρείται περιοδικά με συχνότητα που προσδιορίζεται ως ακολούθως: α) Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες ανεξαρτήτως στάσεων και ορόφων, κάθε δύο μήνες. β) Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε πολυκατοικίες και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες ανεξαρτήτως στάσεων και ορόφων, κάθε σαράντα πέντε (45) ημέρες. γ) Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους: i. σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ή χώ− ρους στάθμευσης, ii. σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδρά− σεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κ.λπ., iii. σε ξενοδοχεία με παραπάνω από 200 κλίνες ή σε κτίρια όπου εξυπηρετείται ευρύ κοινό (>10000 διαδρομές / εκκινήσεις την εβδομάδα) iv. σε νοσοκομεία, ο αριθμός των συντηρήσεων ανέρχεται σε δύο φορές τον μήνα. Στην περίπτωση εποχιακών δραστηριοτήτων των περι− πτώσεων του εδαφίου (γ) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των προβλεπόμενων δύο συντηρήσεων τον μήνα, τηρείται αποκλειστικά για όσο διάστημα αυτές λειτουργούν.

 5. Τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων συντάσσεται από τον υπεύθυνο συντηρητή σύμφωνα με τον πραγματικό αριθ− μό συντηρήσεων που έχει συμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή για κάθε ανελκυστήρα που έχει αναλάβει την συντήρηση και πάντως όχι λιγότερες από τις προβλε− πόμενες ανά κατηγορία ανελκυστήρα. 

6. Αν διακοπεί η λειτουργία ενός ανελκυστήρα μπορεί να μη γίνεται καμία συντήρηση κατά το διάστημα της δι− ακοπής. Αν όμως η διακοπή της λειτουργίας υπερβεί τους τρεις μήνες τότε, πριν τεθεί σε λειτουργία, πρέπει να γί− νει συντήρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα των παραπάνω περιπτώσεων ανακοινώνεται στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

7. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δύναται να συμφωνήσει με τον εκάστοτε υπεύθυνο συντηρητή να γίνονται περισσότερες επισκέψεις ετησίως από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παράγραφος 4 και να παρέχονται ιδιαίτερες υπηρεσίες (βλάβες, επισκευές, ανταλλακτικά).

Άρθρο 6: 

Υποχρεώσεις συντηρητή 

1. (α) Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλε− σης των εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα, ο υπεύθυνος συντηρητής του συνεργείου ή των συνεργείων πραγματο− ποιεί τους σχετικούς ελέγχους συντήρησης κάθε τέσσερις (4) μήνες για τους ανελκυστήρες της παραγράφου 4(α) και (β) του άρθρου 4, και κάθε τρεις (3) μήνες για τους ανελκυ− στήρες της παραγράφου 4 (γ) του άρθρου 4 και ενημερώνει στην αντίστοιχη θέση το βιβλιάριο συντήρησης. (β) Στο βιβλιάριο συντήρησης το οποίο θεωρείται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυ− τοδιοίκησης μόνο κατά την φάση της αρχικής καταχώ− ρησης, αναγράφονται οι υποχρεώσεις του συντηρητή και οι προβλεπόμενες κυρώσεις και καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα, του συντηρητή και του εκά− στοτε φορέα ελέγχου. Στο βιβλιάριο καταχωρούνται όλες ο σημαντικές ενέργειες επί του ανελκυστήρα (έλεγχοι, συντήρηση και μεταβολές στη συντήρηση, μετατροπές, ατυχήματα, υποδείξεις του συντηρητή προς τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού του ανελκυστήρα) και πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ζήτηση των Αρχών και των αναγνωρισμένων φορέων κατά τους έκτακτους ή περιοδικούς ελέγχους. Η θεώρηση κατά την φάση της καταχώρησης δεν νομιμοποιεί το πε− ριεχόμενο του βιβλιαρίου το οποίο αποτελεί ευθύνη του συντηρητή. 

2. Ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται και ενημερώνει το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις απο− κατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και αλ− λαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα. Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο ενός ανελκυστήρα και να συνδράμει στη διεξαγωγή του. 

3. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να παρίσταται μετά από έγγραφη κλήση του κατά τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας απόφασης. Οι υπηρεσίες που παρέχει, στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου, δεν επιφέρουν καμία οικονομική επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή του κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας. 

4. Ο υπεύθυνος συντηρητής μεριμνά και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο τους για τις απαραίτητες επισκευές λήψη αναγκαίων μέτρων, σύμ− φωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Ειδικότερα, στη περί− πτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκ− πρόσωπος τους δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του υπεύθυνου συντηρητή για επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέ− τρων στον ανελκυστήρα και προκαλείται κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών, αυτός υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του εν λόγω ανελκυστήρα και ταυτόχρονα να ενημερώσει, αιτιολογώντας για τη διακοπή, τον παρα− πάνω ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να προβεί στον έλεγχο και στις απαραί− τητες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας απόφασης. Επίσης, μπορεί να διακόπτει τη συνεργασία του με τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσω− πό τους και ο τελευταίος να αναθέτει τη συντήρηση του ανελκυστήρα σε άλλο υπεύθυνο συντηρητή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του συντηρητή, έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί σε φορέα ελέγχου της επιλογής του ή σε ειδικό πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελη− τηρίου Ελλάδας, ο οποίος υποχρεούται εντός 60 ημερών να γνωματεύσει τελεσίδικα για το θέμα που έχει προκύψει, η δε Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτο− διοίκησης να εφαρμόσει τα αναφερόμενα στη γνωμάτευση. Σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας μεταξύ συντηρητή και ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, η διακοπή της συνεργασίας θα πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από τη διαπίστωση αυτή.

5. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τους εκάστοτε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές για την υποχρέωσή τους να αναθέσουν τον έλεγχο (αρχικό, περιοδικό, τακτικό, μετά από ατύχημα, μετά από σοβαρές τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων, εξαρτημάτων, μηχανισμών ή και χρήσης του ανελκυστήρα) σε αναγνωρι− σμένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.

6. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται κατά την ανάλη− ψη της συντήρησης να παραδίδει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας του συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί επ' ονόματί του στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους.

7. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω: (α) Βιβλίο - μητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρ− χιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του συντηρητή, στο οποίο αναγράφονται τα στοι− χεία κάθε ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης, πλήρη διεύθυνση κτιρίου). (β) Βιβλίο - ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντη− ρήσεις. (γ) Μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Η μόνιμη έδρα είναι ίδια για όλα τα κινητά συνεργεία. (δ) Κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό από όργανα και εργα− λεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων.

8. Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρη− σης από τη συντήρηση του ανελκυστήρα, υποχρεούται να ενημερώνει, εγγράφως, με συστημένη επιστολή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προ της παραιτήσεως τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή αυτόν που τον υποκαθιστά στη δια− χείριση του κτιρίου και να υποβάλλει στο διάστημα αυτό την παραίτηση, με Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης για την ενημέρωση του Μητρώου των συνεργείων συντήρησης.

9. Ο υπεύθυνος συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεού− ται να ενημερώσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας, για τη διενέργεια του αρχικού ή περιοδι− κού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 και την παράγραφο 1 του άρθρου 15 της παρούσας. 10. Σε περίπτωση παραίτησης ή αλλαγής του υπεύθυ− νου συντήρησης, είναι απαραίτητο, εκτός από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 του υπεύθυνου συντή− ρησης και του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, να υποβληθεί στην οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τον νέο συντηρητή, κατάσταση συντηρούμενων από αυτόν ανελ− κυστήρων καθώς και το τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων,ώστε να εξασφαλίζεται η απαίτηση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 σχετικά με το όριο της συντήρησης μέχρι διακοσίων σαράντα (240) ανελκυστήρων 

Άρθρο 5:

 Συνεργεία Συντήρησης 

1. Οι εργασίες συντήρησης σ' έναν ανελκυστήρα γίνο− νται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύ− θυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό. 

2. Κάθε κάτοχος αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 (υπεύθυνος συντηρητής) έχει το δικαίωμα να προΐσταται σε (3) τρία κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων.

 3. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτρο− τεχνίτη Δ' ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ' ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη Δ' ειδικότητας. Ο υπεύθυνος συντηρητής μπορεί να δηλώνεται ως μέλος ενός εκ των συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωμα να προΐσταται. 

4. Κάθε κινητό συνεργείο μπορεί να πραγματοποιεί την συντήρηση μέχρι διακοσίων σαράντα (240) ανελκυστή− ρων. 

5. Η χρονική διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας ή όσο περισσότερο απαιτηθεί κατά την κρίση του συνεργείου συντήρησης. Ο επικεφαλής του συνερ− γείου συντήρησης και ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους επιβλέπουν αν εξαντλείται το παραπάνω χρονικό διάστημα από το προσωπικό του εν λόγω συνεργείου ΚΥΑ. 

6. Οι συντηρητές που έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης ανελκυστήρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά− ταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστά− σεων και κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, εφόσον πραγματοποιούν και εγκαταστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν το προσωπικό των κινητών συνεργείων συ− ντήρησης σε εργασίες εγκατάστασης, εφόσον δεν συμπλη− ρώνεται ο προβλεπόμενος αριθμός των 240 ανελκυστήρων που αυτό μπορεί να συντηρεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4. Το προσωπικό αυτό υποχρεωτικά αποτελεί− ται μεταξύ των άλλων και από έναν αδειούχο εγκαταστάτη Δ΄ ειδικότητας. Οι αδειούχοι συντηρητές Δ' ειδικότητας δεν έχουν δικαίωμα εγκατάστασης ανελκυστήρων. 

7. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν πραγματοποι− ούνται, από παράλειψη του συντηρητή οι ελάχιστες συντη− ρήσεις που προβλέπονται στην παρούσα για τον συγκεκρι− μένο τύπο ανελκυστήρα, ή δεν τηρείται η ελάχιστη χρονική διάρκεια της συντήρησης των σαράντα πέντε λεπτών της ώρας, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής μπορεί να αναφέρεται στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια του συνεργείου συντήρησης και το έχει εγγεγραμ− μένο στο Μητρώο που τηρεί. 

8. Σε περίπτωση εργασιακής σχέσης του συντηρητή με νομικό πρόσωπο, για κάθε υποχρέωση του συντηρητή, ευ− θύνονται εξ αδιαιρέτου τόσο ο ίδιος ο συντηρητής ως φυσικό πρόσωπο, όσο και το νομικό πρόσωπο για λογαρι− ασμό του οποίου ενεργεί, εκπρόσωπος του οποίου οφείλει να επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του φυσικού προσώπου συντηρητή προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών 

Άρθρο 8: 

Υποχρεώσεις & Δικαιώματα ιδιοκτήτη ή διαχειριστή

 1. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους είναι υπεύθυνος, πέρα από την ανάθεση της συντήρησης σε υπεύθυνο αδειούχο συντηρητή και για τα κατωτέρω: α) Να μεριμνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελ− κυστήρα, την αρχική πιστοποίησή του από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για τους ανελκυστήρες των περιπτώσεων ΙΙΙ και ΙV της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, και τον περιοδικό επανέλεγχο του. β) Να αναγγέλλει στον υπεύθυνο συντηρητή κάθε πα− ρουσιαζόμενη ανωμαλία λειτουργίας. γ) Να τηρεί αντίγραφο και να παρακολουθεί το φάκελο του ανελκυστήρα και να διατηρεί το βιβλιάριο συντήρησης, του οποίου είναι ο νόμιμος κάτοχος, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. δ) Να μεριμνά για την ύπαρξη και καλή λειτουργία της διάταξης ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης. 

2. Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής επιθυμεί την αλλαγή του συνεργείου συντήρησης υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως, με συστημένη επιστολή, το συνεργείο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προ της αλλαγής και στο διάστημα αυτό να αναθέτει τη συντήρηση σε νέο συνεργείο. Σε κάθε περίπτωση ανάληψης της συντήρησης από νέο υπεύθυνο συντηρητή, θα πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στον ιδι− οκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους από τον απερχόμενο συντηρητή, όλοι οι απαραίτητοι κωδικοί για την λειτουργία του ανελκυστήρα ώστε να εξα− σφαλισθεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία αυτού. 

3. Η νέα ανάληψη δηλώνεται με υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 του νέου συντηρητή (εις διπλούν), και του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου, θεωρημένη νομίμως για το γνήσιο της υπογραφής, στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προσκομίζοντας το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα, στο οποίο θα καταχωρεί− ται η νέα ανάθεση και ανάληψη, καθώς και την άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης της συ− ντήρησης διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας του συντηρητή για να ενημερωθεί το μητρώο συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων. 

4. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν μπορούν να αναθέτουν την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή. 

5. Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, δύνανται για λόγους ασφαλείας, να μεριμνήσουν για τηλεφωνική σύνδεση της καμπίνας του ανελκυστήρα με πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

 6. Στην περίπτωση ανελκυστήρων δημοσίας χρήσης, η ύπαρξη και λειτουργία διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης καθίσταται υποχρεωτική από 1.7.2009.