Ποιά είναι η ποδιά στο κατώφλι θαλάμου;

2021-01-15

Για την αποφυγή ατυχημάτων και προστασίας του τεχνικού προσωπικού, κάθε κατώφλι θαλάμου πρέπει...να είναι εφοδιασμένο με ποδιά που να καλύπτει τουλάχιστον όλο το πλάτος του ανοίγματος εισόδου της θύρας φρέατος, στο οποίο βλέπει. 

Αυτό το κατακόρυφο τμήμα πρέπει να επεκτείνεται προς τα κάτω με μια λοξότμηση, της οποίας η γωνία με το οριζόντιο επίπεδο πρέπει να είναι τουλάχιστον 60ο μοίρες. Η προβολή αυτής της λοξότμησης στο οριζόντιο επίπεδο δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 20 mm.